• મેરેજ બ્યુરો કમીટી સભ્યો

  શ્રી હસમુખભાઇ કે. શાહ​

  (કન્વીનર)


  શ્રી મેહુલભાઇ સી. મહેતા

  (કન્વીનર)


  શ્રી ચેતનભાઇ એમ​. શાહ​

  (કો-ઓરડીનેટર​)


  શ્રી લાલભાઇ શાહ​

  Mob.: 6352985581


  શ્રી સેવંતીલાલ કે. ધામી

  Mob.: 9426271084


  શ્રી હરીશભાઇ આર​. શાહ​

  Mob.: 9879048984


  શ્રી જશ​વંતભાઇ એસ​. ગાંધી

  Mob.: 9638204309


  શ્રીમતી શોભનાબેન ડી. નારીચાણીયા

  Mob.: 8306633332


  શ્રીમતી લીનાબેન​ આર​. શાહ​

  Mob.: 9998109050


  શ્રીમતી રેખાબેન એચ​. શાહ​

  Mob.: 6352755250


  ઝાલાવાડ સમાજના ટ્રસ્ટી સભ્યો

  શ્રી હસમુખલાલ ન્યાલચંદ વોરા

  (પ્રમુખ અને મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી શ્રી)


  શ્રી પ્ર​વિણભાઇ આત્મારામ શાહ

  (ટ્રસ્ટી શ્રી)


  શ્રી મધુરકરભાઇ જગજીવનદાસ ડગલી

  (ટ્રસ્ટી શ્રી)


  શ્રી સંજયભાઇ ભરતભાઇ કોઠારી

  (ટ્રસ્ટી શ્રી)


  શ્રી પંકજકુમાર મનસુખલાલ બાવિશી

  (કારોબારી ટ્રસ્ટી શ્રી)


  શ્રી પિયુષભાઇ રતિલાલ બાવિશી

  (કારોબારી ટ્રસ્ટી શ્રી)


  કે.એસ​.સી.કે. ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી સભ્યો

  શ્રી પ્રવિણભાઇ આત્મારામ શાહ​

  (અમદાવાદ​)


  શ્રી હસમુખભાઇ ન્યાલચંદ વોરા

  (અમદાવાદ​)


  શ્રી મધુરકરભાઇ જગજીવનદાસ ડગલી

  (અમદાવાદ​)


  શ્રી કીર્તિભાઇ ધનજીભાઇ કોઠારી

  (અમદાવાદ​)


  શ્રી પ્રકાશભાઇ મનસુખભાઇ શાહ​

  (અમદાવાદ​)


  શ્રી પરેશભાઇ સેવંતીભાઇ કપાસી

  (મુંબઇ​)


  શ્રી અનિલભાઇ ગીરધરલાલ શાહ​

  (અમદાવાદ​)


  શ્રી ચીનુભાઇ હિંમતલાલ​ શાહ​

  (મુંબઇ)


  શ્રી ઇન્દુભાઇ શાંતિલાલ કપાસી

  (મુંબઇ)


  શ્રી વિનોદભાઇ તારાચંદ શેઠ​

  (મુંબઇ)


  શ્રી રસિકભાઇ અમૃતલાલ મણીયાર​

  (મુંબઇ)


ઝાલાવાડ સમાજ મેરેજ બ્યુરો

પ્રીમીયમ મેમ્બર માટે ની ફી Rs 750/= (યુવક અને યુવતી માટે)

મેરેઝબ્યુરો મેમ્બર માટે ની ફી નીચે મુજબ રહેશે:

યુવક માટે Rs 300/= યુવતી માટે Rs 100/=

કોરોના સંક઼મણ વધતા તા. 11/04/2021 શનિવાર ના રોજ ઝાલાવાડ સમાજ ની ઓફિસ માં  ચાલતો મેરેજ બ્યુરો બંધ રાખેલ છે.

વધુ માહિતી સમાજ ની ઓફિસે ફોન નંબર ૦૭૯ ૨૬૬૦૪૦૨૦ બપોરે ૧૨ થી ૫ વાગ્યા સુધીમાં ભૂમિબેન પાસેથી મળી શકશે...

ઝાલાવાડ સમાજ મેરેજ બ્યુરો
હસમુખભાઈ કે. શાહ
(મેરેજબ્યુરો કન્વીનર)

(મો.નં. 9327006003)

Ok Got It