કે. એસ. સી. કે. ટ્રસ્ટ પ્રેરીત શ્રી ઝાલાવાડ સર્વ કલ્યાણ​ સાર્વજનિક​ ટ્રસ્ટ તથા શ્રી ઝાલાવાડ મૂ.પૂ.જૈન સેવા સમાજ ટ્રસ્ટ અમદાવાદ દ્વારા સંચાલીત​ મેરેઝબ્યુરોમાં સભ્ય બન​વા.
પ્રીમીયમ મેમ્બર માટે ની ફી નીચે મુજબ રહેશે:
પ્રીમીયમ મેમ્બર માટે Rs 750/= (યુવક અને યુવતી માટે)
મેરેઝબ્યુરો મેમ્બર માટે ની ફી નીચે મુજબ રહેશે:
યુવક માટે Rs 300/=   યુવતી માટે Rs 100/=

Bank Detail

અમારી બેન્ક એકાઉન્ટ ની વિગત નીચે મુજબ છે :

Account Name
Kamlaben Shantilal Chunilal Kapashi Prerit Shree Zalawad Sarv Kalyan Sarvjanik Trust
Bank Name
STATE BANK OF INDIA
Branch Name
NARAYANNAGAR, AHMEDABAD (038404)
Account Number
30759240731
IFSC Code
SBIN0003804
*Note*
Cheque will not be accepted

*ખાસ નોંધ*
પેમેન્ટ થઇ ગયા પછી હસમુખભાઇ ને 9327006003 નંબર પર WhatsApp કર​વો અને તેમને જાણ​ કરીને કન્ફર્મ કરાવ​વું.

ઝાલાવાડ સમાજ મેરેજ બ્યુરો

પ્રીમીયમ મેમ્બર માટે ની ફી Rs 750/= (યુવક અને યુવતી માટે)

મેરેઝબ્યુરો મેમ્બર માટે ની ફી નીચે મુજબ રહેશે:

યુવક માટે Rs 300/= યુવતી માટે Rs 100/=

કોરોના સંક઼મણ વધતા તા. 11/04/2021 શનિવાર ના રોજ ઝાલાવાડ સમાજ ની ઓફિસ માં  ચાલતો મેરેજ બ્યુરો બંધ રાખેલ છે.

વધુ માહિતી સમાજ ની ઓફિસે ફોન નંબર ૦૭૯ ૨૬૬૦૪૦૨૦ બપોરે ૧૨ થી ૫ વાગ્યા સુધીમાં ભૂમિબેન પાસેથી મળી શકશે...

ઝાલાવાડ સમાજ મેરેજ બ્યુરો
હસમુખભાઈ કે. શાહ
(મેરેજબ્યુરો કન્વીનર)

(મો.નં. 9327006003)

Ok Got It