શ્રી ઝાલાવાડ મૂર્તિપૂજક જૈન સેવા સમાજ ટ્રસ્ટ Contact Us | Email
 • REGISTER NOW

  Successfully Running
  More than 20 Years...
  Create your own profile
  • Click here to print Matrimonial Registration
  * indicates mandatory fields.
  * First Name : (નામ)
  * Middle Name : (પિતાનુ નામ)
  * Last Name : (અટક)
  * Gender : (જાતિ)
  Status : 
      
  * User Name : (યુસર નામ) (Space is not allowed)
  * Password : (પાસવર્ડ)
  * Confirm Password : (ચોક્કસ પાસવર્ડ)
   
  House :  (મકાન ભાડાનુ છે?)
  * Address Line 1 : (ઘરનુ સરનામુ)
  Address Line 2 :
  Address Line 3 :
  * Country : (દેશ)
   
  * State : (રાજ્ય)
   
  * City : (શહેર)
   
  * Area : (વિસ્તાર)
   
  Pincode : (પિન કોડ)
   Email ID : (ઇમેલ આઈડી)
   
   Confirm Email ID : (ચોક્કસ ઇમેલ આઈડી)
   
  Contact No : (R)   *(M) (ફોન નંબર
  * Profile Created by : (પ્રોફાઇલ બનાવનાર્)