કમળાબેન શાંતિલાલ ચુનીલાલ કપાસી ટ્રસ્ટ પ્રેરિત
શ્રી ઝાલાવાડ સર્વ કલ્યાણ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ
Contact Us | Email
 • REGISTER NOW

  Successfully Running
  More than 20 Years...
  Create your own profile
 • Forgot Password /? Get Registered      

  Premium Members

  PREMIUM MEMBERS કોણ બની શકશે

  (1) 20 થી 27 વર્ષ ના જ યુવક/યુવતીઓ
  (2) PREMIUM MEMBERS ના પ્લાન ના મેમ્બર્સ ફી Rs. 750/- રાખેલ છે.
  જુના સભ્ય પ્લાન ના નિયમો મા આવતા હશે તે Rs.750/- ના ડિફરન્સ ની રકમ ભરી આ પ્લાન મા જોઇન્ટ થઇ શકશે.
  (3) હાઇલી ક્વોલિફાયડ (માસ્ટર ડિગ્રી ધરાવનાર) C.A/Advocate/MBA/MCA/BCA/Drs/તથા અન્ય સ્પેશિયલ ડિગ્રી ધરાવતા તથા ફોરેન (પરદેશ) જવા ઇચ્છતા યુવક/યુવતિ ઓ જ સભ્ય બની શકશે.
  (4) સભ્ય બનવા માટે બર્થ સર્ટીફીકેટ તથા એજયુકેશન (ડિગ્રી) સર્ટીફીકેટ ખાસ જરૂરી છે.
  (5) PREMIUM MEMBERSHIP માં મેમબર નો ફોટો તથા Detail HOME PAGE પર MOST SEARCHED PROFILE SECTION માં મુકલા માં આવશે.
  **આ PREMIUM PLAN માં લીમીટેડ મેમ્બર્સ વહેલા તે પહેલા ધોરણે લેવાના છે.

  *ખાસ નોંધ* : જેમણે Premium Member બન​વું હોય તેમણે પહેલા ઓફીસમાં જાણ કરીને Approval લઇ લેવું જરૂરી છે.

  Featured Brides Featured Grooms
   
  Karan Shah
  AHMEDABAD
  MSC IT
  7600303880
  DHRUVIN SHAH
  AHMEDABAD
  HOSPITALITY MANAGEMENT
  7600020714
  ABHISEK SHAH
  AHMEDABAD
  CHARTER ENGG.
  7698002033
  VATSAL SHAH
  AHMEDABAD
  CHARTERED ACCOUNTANT
  9825504020
  NIRVISH SHAH
  AHMEDABAD
  MBA
  7383627306
  YASH PARIKH
  AHMEDABAD
  M.E.
  9924557311
  KUSHAL PARIKH
  AHMEDABAD
  BE - INFORMATION TECHNOLOGY
  9998705904
  KRUNAL SHAH
  AHMEDABAD
  M.E.
  9426349973
  MAULIN SHAH
  AHMEDABAD
  PGDSM
  9328077404