શ્રી ઝાલાવાડ મૂર્તિપૂજક જૈન સેવા સમાજ ટ્રસ્ટ Contact Us | Email
 • REGISTER NOW

  Successfully Running
  More than 20 Years...
  Create your own profile
 • Forgot Password /? Get Registered      
  • Click here to print YUVAMELO 2019
       
  શ્રી ઝાલાવાડ મૂ.પૂ. જૈન સેવા સમાજ ટ્રસ્ટ અમદાવાદ દ્વારા આયોજીત યુવામેળો ૨૦૧૯ માં પુરતી સંખ્યા થઇ જ​વાથી, રજીસ્ટ્રેશન બંધ કરેલ છે.
  શ્રી ઝાલાવાડ મૂ.પૂ. જૈન સેવા સમાજ ટ્રસ્ટ અમદાવાદ દ્વારા આયોજીત યુવામેળો ૨૦૧૯
  તા.૨૮-૦૭-૨૦૧૯, સમય:- સ​વારે ૮:૦૦ કલાકે
  વધુ વિગત માટે:
  સર્યુ-હસુ ઝાલાવાઙ સાસ્ક્રુતિક ભ​વન
  ચદ્રંનગર બી.આર.ટી.એસ બસ સ્ટેન્ડ ની સામે ચદ્રંનગર,પાલડી
  અમદાવાદ.ફોન નં. :૦૭૯-૨૬૬૦૪૦૨૦
  સમય :૧૨ થી ૬ વાગ્યા સુધીમા